Допълняемост с други финансови инструменти

Настоящият проект е логично продължение на два проекта:
1. "Добро управление и организационна култура на местната власт в България", финансиран от Програма МАТРА на Кралство Холандия и изпълняван в  периода март 2007 г. – февруари 2009 г. и
2. "Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация", финансиран от ОП „Административен капацитет”. Период на осъществяване на дейностите: 09.2008г. – 07.2009г. Проектът се изпълнява от НСОРБ, а Мездра е една от 13-те пилотни общини.

Целта и на двата проекта е да се почерпи от чуждестранния опит, да се усвоят добрите практики и да се приложат принципите на доброто управление (вж. по-подробно в II.Описание на кандидата, т.2 Опит в управлението на проекти). Община Мездра има нужда от този проект, за да може да въведе добитите знания в практиката на общината. Проектът ще даде възможност за доизграждане на отговорна и обърната към потребностите на местната общност система на управление. Тази система ще формира и реализира местни политики с и чрез участието на структурите на гражданското общество. Тази система ще се базира на изградена информационна система, база данни за факторите и силата на тяхното влияние върху местното развитие, изграден капацитет на общинската администрация и активно действащи структури на гражданското общество.

Проектът ще създаде предпоставки и за актуализирането на основният стратегически документ на общината – плана за развитие за периода 2007-2013, както и за разработването на  общинския план за следващия планов период. Помощта, която очакваме да получим чрез този проект, ще даде възможност на общината да затвърди водещото си място в областта по качество на този вид стратегически документи.

Засега общината успешно изпълнява мерките, залегнали в общинския план за развитие. Доколкото последният е основно насочен към обновяване на инфраструктурата, като база за развитие на местната икономика и подобряване живота на хората, то реализираните проекти в тази област имат ключово значение. По-важните от тях са:

През 2006 г. по договор 2384/06.11.2006 г. с ДФ „Земеделие” по програмата САПАРД, Общината изпълнява обект "Реконструкция на път ІV-16104 Зверино – Игнатица и път ІV-16017 Зверино-Оселна";

По договор 3489/11.10.2007 г. с ДФ „Земеделие” по програмата САПАРД, за 106964 лв. е изпълнен обект "Асфалтова настилка на ул.”Г.Генов” с.Д.Кремена, ул.”Г.Димитров” с.Дърманци и ул.”3 юни” с.Люти брод община Мездра";

През 2008 г. със средства на Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 в Общината бяха реализирани два проекта:

1. "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 - /III-103/" на стойност – 2363882,34 лв.
2. "Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра" на стойност 4182974,28лв.

От началото на 2009 г. стартира проект финансиран от Кохезионен фонд на Европейската общност по ОП "Околна среда" за "Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на територията на Община Мездра, подобект: "Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на с.Зверино".

Baner Mezdra