Екип за организация и управление на проекта

Ръководител – Той ще осъществява общо управление на проекта (вкл. управление на дейностите, на отделните експерти, на екипа като цяло и на финансовите ресурси). Подготвя и осигурява необходимата текуща и заключителна отчетна (техническа и финансова) документация. Контролира счетоводството на проекта. Поддържа регулярен контакт с Възложителя и ръководството на общината. Наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите ще са също отговорност на ръководителя, вкл. контрола и верификацията на разходите по проекта, както и навременното постигане на заложените резултати (за повече подробности вж. т.6 „Наблюдение на изпълнението на дейностите – механизъм за наблюдение и вътрешна оценка на проекта”, по- долу). Ръководителят, въз основа на професионалния си опит в стратегическото планиране и управление играе ключова роля при обсъждането и приемането на резултатите от изпълнението на обществените поръчки „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” и за информация и публичност

Координатор „Обществени поръчки” - Играе ключова роля в подготовката и изпълнението на дейностите, свързани с организирането и провеждането на обществените поръчки, както и при административния контрол върху тяхното изпълнение и отчитане съобразно нормативните изисквания. Подпомага ръководителя на проекта при изготвянето на текущата и заключителна отчетна (техническа и финансова) документация.

Координатор „Проучвателни и аналитични дейности” - Контролира подготовката и съдържанието на техническите задания за обществените поръчки, както и параметрите на специфичните изисквания към изпълнителите. Подпомага ръководителя на проекта при изготвянето на текущата и заключителна отчетна (техническа и финансова) документация. Играе важна роля при обсъждането и приемането на резултатите от изпълнението на обществената поръчка „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”.

Координатор „Информация и публичност”. Пряко е отговорен за резултатното провеждане на дейностите по информация и публичност. Координира дейностите и участва в приемането на резултатите от изпълнението на обществената поръчка за информация и публичност.

Счетоводител - Обезпечава управлението на финансовите потоци, изготвянето и поддържането на финансово-счетоводните документи и отчетност. Счетоводителят е пряко отговорен за навременното и в съответствие с изискванията на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПАК изготвяне на финансовите отчетни доклади по проекта и на исканията за плащане. Подпомага ръководителя в осъществяването на вътрешното наблюдение и контрол, вкл. във верификацията на разходите. Извършва разплащанията с външните изпълнители по проекта.

Технически сътрудник - Организира и поддържа документацията, свързана с проекта и подпомага дейността на ръководителя и на координаторите. Пряко е отговорен за отворен за организиране на срещите на екипа на проекта и на текущата комуникации с избраните изпълнители на обществени поръчки.

За целите на проекта общината предоставя отделна стая с пълно офисно оборудване. За обсъждане на материали и провеждането на някои мероприятия ще се ползва заседателната зала на общината.

Baner Mezdra