Методика

Начинът за изпълнение на настоящото проектно предложение се базира на мултидисциплинарен подход, включващ широк набор от конкретни методи и инструменти. Техният избор е съобразен с естеството на нуждите на целевите групи, с характера на проблемите, които се решават, както и със спецификата на поставените цели, на търсените резултати и на планираните дейности „съгласно вертикалната логика на подхода „логическа рамка”). Взети са предвид също капацитетът на екипа по проекта, особеностите на действащото законодателство, което регулира отношенията във връзка с управлението на проекти, финансирани от Структурните фондове (вкл. ЗОП).
Съобразно тези критерии за изпълнението на предвидените дейности са избрани следните основни  методи:

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЗОП И НВМОП
Този метод ще бъде използван в рамките на:
(а) Дейност І - във връзка с разработването на документации за 3 обществени поръчки, за избор на изпълнители на договори за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”, информация и публичност и външен одит.  
(б)  Дейност ІІ – във връзка с  изпълнението на тези обществени поръчки.
Това е метод, който позволява да се използва допълнителната експертиза и доказан капацитет на външни изпълнители, с което да се гарантира качествено осъществяване на съответните дейности при оптимално съотношение с предложената от тях цена. Предвид това, последователно се предвиждат следните стъпки: първо – провеждане на конкурси за избор на изпълнители, второ – изпълнение на съответните дейности/поддейности – предмет на договорите, трето – текущ контрол и координация с екипа на проекта и приемане на резултатите от изпълнението на договорите.

ДИРЕКТНО УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Този метод ще бъде използван в рамките на:
(а) Дейност І – при изготвянето на тръжната документация за една обществена поръчка и провеждането на самите тръжни процедури (в рамките на поддейности І.1 и І.2);
(б) Дейност ІІ – по повод одобряването на резултатите, изготвени от външните изпълнители (анализ на заинтересованите страни, структуриране на база данни, социологическо проучване, оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г., анализи, необходими за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година, и за разработване на план за развитие за следващия планов период, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие, правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики, обучение; одобряване на дизайна на интернет страницата на проекта и рекламните материали; предоставяне на необходимата информация на външния одитор и спазване на неговите препоръки).
Този метод използва като пряк ресурс професионалния опит и ангажираност на експертите, които са членове на екипа. Той е важна предпоставка за придобиване реално чувство на собственост върху резултатите от проекта и със самото това – за тяхната устойчивост във времето.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ-ИКТ
Този метод е предвиден при изпълнението на Дейност II, която ще осигури като резултат от проекта интернет страница и база с данни за социално- икономическото развитие на общината.
Използването на ИКТ ще осигури изграждането на модерна интернет страница с широки възможности за достъп на обществеността и за навременно актуализиране на съответната информация в него. Предвидената електронна база от данни (за общината и за резултатите от проекта) ще позволи трайното им съхранение и ще улесни тяхното надеждно ползване от бъдещите потребители във връзка с по- доброто управление и развитие на общината и осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕКИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Този метод е заложен последователно във всички дейности. Той предвижда участие на служители в администрацията, на общински съветници и представители на местни граждански структури.
Методът позволява активно участие, съпричастност и подкрепа от страна на преките бенефициенти и заинтересованите страни, с което се гарантира постигане на предвидените резултати, свързани с прозрачността, координираността и ефективността при формирането и провеждането на местните политики.

ПОДХОД, БАЗИРАН НА ФАЗИТЕ
Осъществяването на проекта е разделен на три фази, като всяка от тях е представена като отделна дейности – създаване на рамката за успешно изпълнение на проекта, изпълнение на обществените поръчки, което условно може да се нарече „същинско изпълнение” и приключване на проекта.  Така изградена, методологията на проекта осигурява синергичният ефект от планираните дейности.

ПЛАНИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Разработването на подробен работен план и детайлизиран календарен план-график ще бъде извършено през първия месец от изпълнението на проекта.
Управлението на проекта ще се базира също на: 
(а) децентрализацията и овластяването, които като подход се подчиняват (в рамките на нашия проект) на принципа на субсидиарността – решенията се вземат на възможно най-ниско ниво на субординация и компетентност в рамките на екипа за управление на проекта и на участващите експерти;   
(б) метода анализ на заинтересованите страни, които са важен фактор за успешното му реализиране.

Основен инструмент за успешното управление на проекта (вкл. ограничаване на рисковете) е предварителното изготвяне от страна на екипа на подробен работен план и времеви график на планираните дейности с ясни индивидуални задължения и отговорности. Децентрализацията и активната работа със заинтересованите страни също са доказано ефективни методи на модерния проектен мениджмънт.

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
При разработването на тази система ще се приложи обичайният подход, който следва всички етапи на един цикъл на наблюдение.
Това е мощен инструмент за обективно наблюдение, анализиране и оценка дали съответните дейности се развиват съобразно набелязания график и съдържание, и дали се постигат предварително набелязаните резултати и индикатори за успех.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА МЕТОДА, ОСНОВАН НА ОПИТА   
Проведената предварителна оценка на потребностите на участниците от целевите групи идентифицира техните специфични нужди от обучителни курсове, ориентирани към разширяване знанията и опита на обучаемите в областта на стратегическо планиране, мониторинга и оценката на изпълнението на политики, по методи за анализ и оценка на данни и политики и по управление на проекти и комуникационни умения. От изпълнителите на обществената поръчка ще се изисква обучението да бъде подготвено и изнесено не по традиционния дидактичен метод, а по т.нар. емпиричен метод, основан на опита.
Този метод е доказано по-ефективен при обучението на зрели хора.

АДЕКВАТНИ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ, свързани с набирането на информация, с организирането и провеждането на количествени и качествени проучвания (вкл. социологически), с оценката на изпълнението на общинския план за развитие, с разработването на методика за оценка на въздействието на политики и пр., ще бъдат изисквани да бъдат предложени и приложени от изпълнителя на обществена поръчка „Ефективна координация и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на политики на общинско ниво”. Активната работа със заинтересованите страни като специфичен метод също ще се изисква от изпълнителя на поръчката.

Мултидисциплинарността произтича от сложността на изследвания обект (общината и стратегическото управление нейното социално- икономическо развитие) и от необходимостта при формирането, провеждането и оценките на политиките активно да се привличат всички заинтересовани страни.

ИНФОРМАЦИОННИЯТ МЕТОД също има място в дейностите по проекта, свързани с провеждането на обществени обсъждания, поддържането на интернет страница и др.
Методът ще осигури изискваната от УО публичност и информираност за проекта, както и – ще допринесе за участието на част от непреките бенефициенти в дейности по проекта.

Baner Mezdra