Регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г.

На 27 май 2013 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет се проведе регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра и договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра.

 

Тематиката на поредното регулярно представяне беше:

 

Изпълнението на Дейност 7 и Дейност 8 и техните резултати
Дейност 7: Изготвен анализ, необходим за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година, SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие на общината.
Дейност 8: Информиране и консултиране с обществеността на изготвените оценка на общинския план и разработените аналитични документи, отразяване на становища и изготвяне на окончателна версия на разработените документи.

Предстоящи дейности и дейности изпълнявани в момента.
Дейност 9: В момента се разработват правила за мониторинг във връзка с изпълнението на конкретни политики и предложена структура на „рамков документ”, в който ще бъдат отразени начините за регламентиране, правилата за мониторинг на из-пълнението на политиките.
Дейност 10: В края на месец май и през месец юни ще бъдат проведени обучения на общински служители и НПО по стра-тегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълне-нието на политики; по методи за анализ и оценка на данни и политики; по управление на проекти и комуникационни умения.

Присъстваха много гости - представители на общинската администрация, НПО, граждани, представители на бизнеса, както и членовете на експертната група по проекта и медии.

Baner Mezdra