Резултати от проекта

1. Анализ на заинтересованите страни.

2. Набиране на информация за периода 2005-2010 г. за целите на актуализацията/разработването на общинския план за развитие.
2.1 Приложение 1: Становища на експерти
2.2 Приложение 2: Матрица на Информацията, необходима за изработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие на община Мездра, в т.ч. изработване на Междинната Оценка на Общинския План за Развитие (2007-2013 г.)

3. Създадена база от данни от информация, която ще се използва от общинската администрация и жителите на община Мездра

4. Провеждане на три фокус групи.
4.1. Приложение 1: Анализ на резултатите от проведената фокус група с представители на общинска администрация Мездра.
4.2. Приложение 2: Анализ на резултатите от проведената фокус група с представители на бизнеса в Мездра.
4.3. Приложение 3: Анализ на резултатите от проведената фокус група с представители на гражданското общество в Мездра.

5. Социологическо проучване на населението в Община Мездра
5.1. Приложение 1: Анкетна карта No1
5.2. Приложение 2: Анкетна карта No2
5.3. Приложение 3: Резултати след обработка на анкетни карти

6. Оценка на Общински план за развитие на община Мездра 2007-2013г.

7. Анализи на социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Мездра

8. Проведена информационна кампания с обществеността във връзка с изготвените оценка на общинския план и разработените аналитични документи.

9. Правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики

През месец юни се проведоха три обучения на общински служители и НПО:

1. Управление на проекти и комуникационни умения – проведено на 03,04 и 05 юни 2013г.
2. Методи за анализ и оценка на данни и политики – проведено на 12,13 и 14 юни 2013г.
3. Стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълнението на политики – проведено на 19,20 и 21 юни 2013г.

 

Baner Mezdra