Съответствие и принос за реализиране на хоризонталните политики на ЕС

Равенство между половете и липса на дискриминация

Хоризонтална политика Дейностите, в които е застъпена
Равенство между половете и липса на дискриминация
Проектът прилага принципа на равенство между половете  X Дейност I, Дейност II
Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности  X Дейност I, Дейност II
Проектът създава условия за превенция на дискриминацията  X Дейност I, Дейност II

Всички дейности са неутрални по отношение на принадлежност на бенефициентите към каквато и да е група по какъвто и да е признак – те не поставят ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и др. Предвид общата полова структура на общинската администрация, която е основна целева група на проекта, около и малко над 50% от преките участници в обучението, във фокус групите, в обществените обсъждания ще бъдат жени. Чрез включването в дейности на проекта на представители от различни полови, етнически и професионални групи, в една работна среда, изискваща съвместни усилия, ще се допринесе за утвърждаване на принципа на равните възможности и за превенция на дискриминацията.

За това ще допринесат и предвидените дейности за информация и публичност (Поддейност II.2. Реализация на дейностите, възложени в обществената поръчка за информация и публичност), с които проектът ще подобри информираността на гражданите и отчитането на тяхното мнение.

Чрез всички дейности и резултатите от тях, които са фокусирани върху засилване на капацитета с оглед подобряване координацията, партньорството и прозрачността при формирането и провеждането на ефективни местни политики в крайна сметка се допринася за утвърждаване на местно ниво на този аспект от хоризонталните политики.

Иновации и прилагане на политики

Хоризонтална политика
Дейностите, в които е застъпена
Иновации и прилагане на политики
Проектът предлага иновативни подходи при неговата реализация
X
Дейност II - Поддейност II.1.
Проектът предвижда въвеждане на нови или усъвършенстване на съществуващи услуги
X
Дейност II - Поддейност II.1.
Проектът предвижда създаване на нова организация на дейността на администрацията и съдебната система
X
Дейност II - Поддейност II.1.
Проектът споделя добри практики
X
Дейност II - Поддейност II.1.

Методологията за изпълнение на настоящото проектно предложение се базира на мултидисциплинарен подход, включващ широк набор от конкретни методи и подходи – напр. от бъдещите изпълнители на обществените поръчки ще се изисква да  използват информационни и комуникационни технологии при изграждането на базата данни, емпиричния метод за обучение на възрастни, провеждане на проучване за мнението и потребностите на населението, обществени обсъждания, активното включване на преките бенефициенти и на основните заинтересовани страни в дейности по проекта.

Изборът на тези подходи и методи е съобразен с естеството на нуждите на целевите групи, с характера на проблемите, които се решават, както и със спецификата на търсените резултати, на поставените цели и на планираните дейности. Те, по своя дизайн и съдържание, са насочени в крайна сметка към:

  • въвеждане на иновативни методи и подходи за формиране и осъществяване на местните политики (напр. съобразяване на приоритетите на местното развитие през следващите години с идентифицираните проблеми, нужди и очаквания на населението; въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на политики).
  • усъвършенстване на съществуващите услуги (като продукт от дейностите на общинската администрация), свързани с изготвянето на стратегически документи, тяхната оценка и подобряване, повишаване на прозрачността и координираността на местните политики с оглед повишаване  качеството на живот за всички жители (което е част от стратегическата цел на общинския план за развитие).
  • създаване на нова организация в дейността на администрацията – преди всичко чрез резултатите от обучението, обществените обсъждания и особено чрез предвиденото изготвяне и въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на политики (заложени в Поддейност II.1.).
  • споделяне на добри практики – ще се постигне предимно чрез предвиденото изготвяне и въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на политики, както и в рамките на обучението по трите предвидени теми, по време на което обучителите и участниците от различните целеви групи ще  могат да споделят своя опит и да осъществяват практикуми (вж. Поддейност II.1.). Добрите практики ще могат да споделят също по време на обществените обсъждания и в интернет страницата на проекта.

Партньорство

Хоризонтална политика
Дейностите, в които е застъпена
Партньорство
В процеса на реализация на проекта се включват всички заинтересовани страни
X
Дейност I, Дейност II

Логиката на проекта е изградена върху партньорството: представители на местните граждански структури са една от целевите групи на проекта; техни експерти ще бъдат привлечени в експертната група по проекта, която ще обсъжда и приема негови резултати; реализацията на проекта започва с анализ на заинтересованите страни, който ще предвиди стратегия за тяхното привличане към неговата кауза; обществените обсъждания, както и церемониите по откриване и закриване на проекта са открити за всички заинтересовани страни; социологическото изследване също ще обхване ключови местни заинтересовани страни; обучението ще обхване както общински служители и съветници, така и експерти на местни НПО, което са важни предпоставки за изграждане на работещо партньорство в подкрепа на проекта, а и след неговото приключване.

Устойчиво развитие

Хоризонтална политика
Дейностите, в които е застъпена
Устойчиво развитие
Проектът прилага политиката на устойчиво развитие
X
Дейност I, Дейност II, Дейност III

Проектът не поражда отрицателни последици, засягащи принципите на политиката за устойчиво развитие и по трите му основни оси – икономическа, социална и екологична. Напротив – укрепването на местния капацитет за осъществяване на ефективни и координирани политики имплицитно включва осигуряването на информация, знания, умения и механизми, чрез които концептуалното разбиране за устойчиво развитие по-успешно да се включат в бъдещите общински стратегически документи, политики и практики.

 

Baner Mezdra