Мултипликационен ефект

Постигнатите резултати и опит ще бъдат разпространявани по време на проекта на първо място чрез планираните мерки за информация и публичност. Значителен потенциал за мултипликационен ефект се съдържа в публикуването на всички резултати от проекта в неговата интернет страница, което ще осигури свободен достъп до тях на всички заинтересовани лица и институции. Обществените обсъждания пък ще допринасят за „овластяването” на жителите на общината, което също е важен мултипликационен ефект.

Възможности за мултиплициране на ефектите от проекта след неговото приключване се съдържат в неговата насоченост към подобряване на стратегическото управление в общината и в областта на ниво разработване, реализиране и оценка на политики и на стратегически документи за тяхното реализиране.

По- конкретно, това ще се постига чрез следните механизми:
(а) информационни бази от данни, анализи и методически правила за мониторинг на изпълнението на политики,       
(б) широкият достъп до тях за да могат те да се използват от заинтересовани страни, участващи  в разработването и осъществяването на общинските политики,                        
(в) придобитите от представителите на местните органи за самоуправление и на  гражданските структури нови знания и умения от обучителни модули по проекта, които – заедно с акумулираната разнообразна социално- икономическа информация, ще подпомагат изготвянето и осъществяването на качествени, съгласувани и ефективни общински политики, вкл. чрез актуализацията на плана до 2010 г. и предстоящото изготвяне на новия план за развитие до 2020 година.

Те, като инструмент на едно модерно управление на Мездра, ще допринасят за стопанския просперитет на общината и за подобряване условията за живот на хората. (мултипликационен ефект за непреките бенефициенти на проекта).

В по-широк аспект, резултатите от проекта могат и ще бъдат използвани при изготвянето на областните стратегии за развитие и на регионалните планове за развитие, както и при формирането и осъществяването на секторни политики и документи на областно и регионално ниво. Този мултипликационен ефект ще се постигне чрез предоставянето на свободен достъп за служители от областната администрация до базите данни и аналитичните документи, разработени в рамките на проекта, така и - чрез подобрения професионализъм в областта на стратегическото управление и планиране на представителите на общината в различни областни структури за консултиране и управление (напр. в съвета по заетостта).

Baner Mezdra