Осигуряване на трайно въздействие върху целевите групи

Проектът може да бъде определен като устойчив, тъй като генерира резултати, които ще бъдат ползвани от целевите групи и след приключване на проектните дейности. Модулната структура на дейностите и дългосрочният хоризонт на голяма част от резултатите, свързани със създаването на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надграждани индивидуално, като станат част от дейността на общината, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото й развитие, насочено към потребностите и интересите на местното население. В по- краткосрочен хоризонт, непосредствените резултати от проекта ще могат пряко да се използват от общината при актуализацията на плана й за развитие до 2013 г. и при подготовката на плана за развитие през следващия седемгодишен период (до 2020 година).

Първата целева група на проекта включва служители в администрацията на общината и общински съветници. Няколко са основните въздействия с траен ефект върху тази целева група, а именно:

  • Най- доброто управление е информираното управление, базирано на знанието. Развитието и поддържането (след приключването на проекта) на информационно- технически условия, изразяващи се в създадената електронна база от данни за общината, аналитични документи за нейното социално – икономическо развитие и за оценка на изпълнението на стратегически документи (напр. на плана на общината), методически правила за мониторинг на изпълнението на политики, надградени знания и умения в представители на администрацията и ОС по стратегическо планиране и оценки на прозрачни, ефективни и координирани местни политики. Това се постига чрез прякото участие на около 135 представители на двете целеви групи в дейностите по проекта и чрез ползването на резултатите от тях. Така се постигат въздействия, които ще се капитализират чрез и във всеки един участник за да се изгради и реализира той като пълноценен експерт при формирането и осъществяването на местни политики в бъдеще. Това е важна предпоставка тези хора да се превърнат в реални „собственици” на резултатите, което е важна предпоставка за тяхната устойчивост във времето.
  • Участието на около 45 експерти от общинската администрация в управлението и реализацията на проекта ще съдейства за по- нататъшното изграждане на капацитет за управление на проекти, което има съществено значение за осигуряването на допълнителни финансови средства за подобряване дейността на администрацията и на законодателния орган на общината.

Втората целева група на проекта обхваща 75 представители на местни структури на гражданското общество. Основните въздействия с траен ефект върху тази целева група са свързани най- вече с резултати от тяхното участие в обучителните модули, което ще надгради специфичните им знания и умения за участие в стратегическото управление на общината съобразно потребностите на групите, които тези структури представляват; така се допринася и за равностойно участие на гражданските структури в управлението на общината. Ефективни и отговорни местни политики за развитие се осъществяват при постигане на добра координация и съгласуваност между интересите на основните заинтересовани страни: чрез социологическите изследвания, обществените обсъждания и информационните кампании проектът въвежда добри и устойчиви практики в това отношение, което осигурява положителното му, но и измеримо въздействие върху дългосрочните потребности на тази целева група.

Baner Mezdra