Устойчивост на очакваните резултати

Финансов ефект

Финансовата устойчивост на дейностите и резултатите от проекта е свързана най-вече с обстоятелството, че техен „собственик” след неговото приключване остава администрацията на общината, която е целева група (пряк бенефициент) и където работи екипът по управление на проекта. Заложените в проекта дейности, свързани с разработването и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани, с поддържането на условия за осъществяването на качествени, съгласувани и ефективни местни политики са и остават ангажимент на местните органи за самоуправление. Последното означава, че визираните дейности ще намират своето бъдещо финансиране в рамките на общинския бюджет.

Институционален ефeкт

Институционалната устойчивост на дейностите и резултатите от проекта произтича отново от обстоятелството, че техен „собственик” след неговото приключване остава администрацията на общината. Нейните експерти ще прилагат в своята работа знанията и уменията, придобити чрез включването им в дейности от проекта (напр. тези, които са свързани с обучението) или чрез ползване на резултати от него (напр. базата данни, анализите, оценката на изпълнението на плана, правилата за мониторинг на местни политики и пр.)

Запазването, под една или друга форма, на административните структури на общината не е подложено на риск. Нещо повече – част от дейностите на проекта ще се реализират след провеждането на общински избори догодина, което е допълнителен фактор за тяхната институционална стабилност в средносрочна перспектива.

Ефект на ниво политики

Тъй като настоящото предложение има:
(а) за обща цел да укрепи капацитета на общинската администрация, на Общинския  съвет и на други местни заинтересовани страни за подобряване координацията, партньорството и прозрачността във формирането и провеждането на ефективни местни политики; и
(б) за целева група администрацията на законодателния орган на общината, то проектът ще окаже непосредствено значително въздействие и ефекти именно на ниво политики – най-вече чрез създаването на предпоставки за координираност, обоснованост и прозрачност на процеса по формиране и осъществяване на местни политики в различни области (общинска икономика, екология, социална сфера, местни финанси и пр.).

В посока към подобряване на местните стратегически документи, законодателство и политики влияят всички дейности и основни резултати от проекта – напр. базите данни, анализите, оценките, правилата, обученията, които ще бъдат достъпни за всички заинтересовани страни, участващи в създаването и провеждането на политиките в общината, но и в областта. Те – съобразно целта на процедурата, по която кандидатстваме, създават непосредствените условия за актуализация на текущия план за развитие и за изготвянето на следващия план, който е с хоризонт до 2020 година.

Baner Mezdra