НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Република България:
Район за планиране ниво NUTS II – Северозападен район за планиране
Област – Враца
Община – Мездра

РАЗМЕР НА ИСКАНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

Обща стойност на проекта
Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна помощ
Стойност в лева
Дял в процентно изражение от общата стойност на проекта
283 625.00 лева
283 625.00
100%

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Период за изпълнение 18 месеца
Партньор(и) няма
Цели на проекта
Обща цел
Местната власт разработва и прилага ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на общината
Специфични цели 1. Да се укрепи капацитетът на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им.2. Да се подобри координацията и партньорството между заинтересованите страни по повод разработването и провеждането на местни политики за устойчиво развитие.  
Целева(и) група(и)
1. Общинската администрация и Общинският съвет.
2. Функциониращи в общината структури на гражданското общество.
Очаквани резултати Реализацията на проекта ще доведе до постигането на следните основни резултати:Подобрен капацитет на администрацията, който ще позволи тя да е обърната към потребностите на хората и бизнеса и да осъществява ефективно своята дейност.Активно функциониращи структури на гражданското общество, които участват в разработването и провеждането на местните политики за устойчиво развитие и осъществяват ефективен мониторинг и контрол върху дейността на местната власт.Наличие на всички необходими предпоставки (анализи, проучвания, оценки, резултати от обсъждания и други) за разработване и реализация на основните стратегически документи за устойчиво развитие на общината: актуализиран план за развитие до 2013 г. и план за развитие за периода 2013-2020 г.Тези основни резултати се реализират чрез описаните по-долу дейности.
Основни дейности Сформиране на Екип за организация и управление на проектаПровеждане на три тръжни процедури за изпълнителиАнализи, проучвания и оценки във връзка с актуализирането и разрабоването на общински план за развитиеРазработване на правила за мониторингДейности, свързани с информиране и консултиране с обществеността (интернет страница, представяния, публикации, рекламни материали)
Baner Mezdra