Проект BG051PO002/10/1.3-04 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЕФИКАСНИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”

Проектът стартира на 11 януари 2012 г. Общата цел на проекта е местната власт разработва и прилага ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на общината.

            Специфичните цели на проекта са:

1. Да се укрепи капацитетът на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им.

2. Да се подобри координацията и партньорството между заинтересованите страни по повод разработването и провеждането на местни политики за устойчиво развитие.

            Реализацията на проекта ще доведе до постигането на следните основни резултати:

            - Подобрен капацитет на администрацията, който ще позволи тя да е обърната към потребностите на хората и бизнеса и да осъществява ефективно своята дейност.

            - Активно функциониращи структури на гражданското общество.

            - Наличие на всички необходими предпоставки (анализи, проучвания, оценки, резултати от обсъждания и други) за разработване и реализация на основните стратегически документи.

            За периода месец януари до месец септември 2012 година са подготвени, обявени и изпълнен три обществени поръчки за избор на изпълнители по дейностите на проекта.

            Бяха избрани изпълнители на основните дейности:

1. Изпълнител на договора за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и

мониторинг на местни политики за устойчиво развитис" е Консорциум „Мездра Консулт 2012" - София

2.Изпълнител на дейностите по информация и публичност е Издателска къща „АБ" ЕООД - Стара Загора

3.Одитор на проекта е фирма „Профит" ООД - град Смолян.

            Стартираха основните дейности с изпълнител: Консорциум „Мездра Консулт 2012" - София, а именно:

Дейност 1: Изготвяне на анализ на заинтересованите страни - месец октомври 2012 г.

Изпълнението на тази дейност включва идентификация на всички заинтересовани субекти и изясняване на тяхното отношение и възможностите им да влияят върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво.

До края на 2012 г. ще се работи по:

Дейност 2: Набиране на информация за периода 2005-2010 г. за целите на актуализацията/ разработването на Общинския план за развитие - месец ноември 2012 г.

Дейност 3: Създаване на база данни със събраната информация - месец декември 2012 г.

            Изпълнението на мерките за информация и публичност Издателска къща „АБ" ЕООД, гр. Стара Загора, стартира с:

Дейност 1: Изработка на интернет страница на проекта - м. октомври 2012 г.

Дейност 2: Публикуване на информация за проекта - 2 бр.

- м. октомври 2012 г.

- м. декември 2012 г.

Дейност 3. Изготвяне на рекламни материали - м. октомври 2012 г.:

- дипляни – 500 бр.;

- плакати – 500 бр.;

- химикали – 500 бр.;

- чаши – 150 бр.;

- банери – 2 бр.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Baner Mezdra