Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и община Мездра

ДЕЙНОСТ 6: 
През месец март беше извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на базата на набраната информация в предходните пет дейности.

Предстоящи за изпълнение дейности:

Дейност 7: Изготвяне на анализите, необходими за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година.

Дейност 8: Информиране и консултиране с обществеността на изготвените оценка на общинския план и разработените аналитични документи.

Дейност 9: Разработване и предаване на Възложителя за въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики.

Дейност 10: Провеждане на обучение на общински служители и НПО-та по стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълнението на политики; по методи за анализ и оценка на данни и политики; по управление на проекти и комуникационни умения.

Baner Mezdra