Цели на проекта

Общата цел на предлагания проект е:
Местната власт разработва и прилага ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на общината.

Неговите специфични цели са:
1. Да се укрепи капацитетът на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им.
2. Да се подобри координацията и партньорството между заинтересованите страни по повод разработването и провеждането на местни политики за устойчиво развитие.

Съответствие на проектното предложение:
Двете специфични цели – (1) укрепване на капацитета на заинтересованите страни и (2) подобряване на координацията и партньорството между тях, са необходими условия за постигането на общата цел на проекта – способност за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на общината.

Специфичните цели са насочени към решаването на конкретни проблеми на целевите групи- ниска ефективност на функциониране на общината, пасивни и недостатъчно въвлечени в работата на общината граждански организации, както и за подобряване на взаимоотношенията между тях. Това са средствата за разработване и прилагане на общинска политика, насочена към потребностите на местната общност от една ефективно функционираща местна власт, подпомагане и контролирана на структурите на гражданското общество.

Структурата на общата и специфичните цели на проекта и свързаните с тяхното постигане дейности и резултати са в пълно съответствие със:

  • стратегическата цел на ОПАК, доколкото тя е ориентирана към „подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики”. Предвидените дейности и резултати от проекта визират подобряване работата на общинската  администрация и съветниците с оглед качественото изготвяне и осъществяване на местни политики за устойчиво развитие, базирани на повече прозрачност и откритост към гражданите и бизнеса в общината.
  • обхвата и целите на Приоритетна ос I на ОПАК – „Добро управление”, насочени към ефективно функциониране на администрацията. В конкретния случай, ефективното функциониране на администрацията на община Мездра се свързва с: (а) изграждането на устойчив капацитет за изготвяне и провеждане на местни политики;   (б) постигане на повече прозрачност в нейната работа; (в) привличане на всички заинтересовани страни при разработването и реализацията на стратегически документи за устойчиво развитие. Последното напълно се вписва и в специфичната цел на подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство”, насочена към подобряване разработването и прилагането на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
  • целта на настоящата процедура, визираща осигуряването на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на областно и на общинско ниво. Към нея са ориентирани всички дейности и резултати от предлагания проект.
  • разпоредби на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му, които изискват актуализация на общинските планове за развитие при наличието на определени обстоятелства (посочени в чл. 38 на Правилника, както и в §4 от ПЗР на ЗРР, който изисква Националната стратегия за регионално развитие, регионалните планове за развитие и областните стратегии за развитие да се приведат в съответствие с разпоредбите на закона в едногодишен срок от влизането му в сила; последното пък е предпоставка за актуализация на общинските планове).
  • Областната стратегия за развитие на област Враца за периода 2005-2015 г., в чиято визия и първа стратегическа цел е формулирана насоката за устойчиво развитие.
  • Стратегическите цели и приоритети на община Мездра, определени в нейния План за развитие до 2013 г. Втори приоритет буквално гласи „Укрепване на общинския капацитет за управление на средствата от европейските фондове, подпомагане на бизнеса и развитие на местните партньорства”. Усилията се фокусират върху повишаванена управленския капацитет на местната власт, както и върху взаимодействието с партниращи организации.
  • План за ефективно и прозрачно управление на Община   Мездра   за  2010 година. Той е съобразен с 12-те принципа за добро и демократично управление на Европейската стратегия за иновации. Планът е насочен към подобряване на общинското управление, прозрачност, отчетност и ефективност на работата на местната власт, ангажиране на населението в обществения живот.

Като обобщение, предлаганият проект е подчинен на системата от цели на Оперативната програма, на приоритетната ос, на подприоритета и процедурата, посочени в Насоките за кандидатстване. Това съответствие е резултат от избора на планираните дейности, които помагат да се постигнат специфичните цели, а те - целта на проекта. Последният от своя страна се вписва и допринася за постигането на целите на приоритетната ос и на оперативната програма като цяло.

СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Целеви групи и обосновка на избора им:

Първата целева група е общинската администрация и общинските съветници.
Предвидените в проекта дейности са насочени преимуществено към 45 служители от специализираната администрация и от звената на общата администрация, които изпълняват  експертни функции, както и общински съветници – 15 от общо 21 души, преимуществено членове на комисиите по “Стопански дейности, общинска собственост и Европейска интеграция”, “Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата”, “Финанси и бюджет”, “Образование, култура, спорт, туризъм и младежки дейности”, “Здравеопазване и социални дейности”.

Изборът на тази целева група се основава на следните по-важни причини:
Първо, общинската администрация и Общинският съвет като органи на местното самоуправление  са цялостно отговорни за формирането и провеждането на успешни местни политики. В тази връзка, съгласно Закона за регионалното развитие са отговорни и за изготвянето, реализацията, периодичното наблюдение, оценка и актуализиране на общинския план за развитие. За ефективното и неформално изпълнение на изискванията на закона е необходимо наличието на съответни организационни, информационни, ресурсни условия. Настоящото проектно предложение е изцяло фокусирано върху осигуряването на необходимите условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на общинско ниво, което е и акцента на настоящата процедура.
Второ, подобряването на работата на администрацията за реализиране на ефективни политики, като стратегическа цел на ОПАК, както и процесите на кадрово обновяване на общинските администрации изисква непрекъснато надграждане на техния капацитет за изготвяне и осъществяване на местни политики.

Втората целева група са структури на гражданското общество в общината. По време на изпълнение на проекта в тази целева група ще бъдат привлечени както организираните структури на гражданското общество – неправителствени организации, фондации и т.н така и граждани, които проявяват интерес към развитието на своето селище и общината като цяло. Общо около 75 души са представителите на тези организирани структури, които ще бъдат част от дейностите по проекта. В дейности като социологическото проучване, обществените обсъждания, информационните кампании и пр. ще бъдат привличани и неорганизирани жители на общината, като техния брой на настоящият етап е трудно да бъде точно дефиниран но очакванията са това да са около 1000 души от населението.

Изборът на тази целева група произтича от: (а) характера на проекта и неговите дейности, които в крайна сметка трябва да „създадат условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на ... общинско ниво” (съгласно акцента на настоящата процедура), което по дефиниция включва отчитане потребностите и интересите на хората и бизнеса в общината, представлявани от структурите на гражданското общество; (б) логичната необходимост част от дейностите по проекта да обхванат населението (напр. социологическото проучване, информационните кампании, обществените обсъждания); (в) не на последно място, че без активното участие на гражданите, общината не може да разработи и реализира ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие. Включването на гражданските структури и активните представители на населението в много голяма степен допринася за повишаване на доверието, което е необходимо условие за провеждането на успешни местни политики. Затова съвместното подобряване на капацитета на органите за местно самоуправление и на структурите на гражданското общество, както и дейностите за координиране на тяхната активност са от изключителна важност за постигане на целите на проекта.

В резюме, проектът ще има 135 преки участници/бенефициенти от двете основни целеви групи (в т.ч. 45 общински служители, 15 общински съветници, 75 представители на граждански структури) и над 1000 жители на общината, които са и непосредствени ползватели на резултати от предвидените дейности.
Стратегическите документи за развитие на общината, както и нейните политики са насочени към устойчиво развитие в интерес на населението на общината. Поради тази причина всички жителите на община Мездра около 23 000 души се явяват непряк ползвател на резултати от проекта.
Идентифицирани потребности

При изготвянето на настоящето проектно предложение бе направено предварително проучване на потребностите и ограниченията на първата целева група. Идентифицира се броят на служителите в общинската администрация и общинските съветници, които са участвали в изработването на стратегически документи, познават технологията на стратегическото планиране или на отделни компоненти от него например изработването и осъществяването на система за контрол и мониторинг.

Оцени се съществуващата практика за координация между отделните структури на общинската администрация и на общинския съвет при изработването, прилагането и актуализацията на стратегически документи. Потърси се самооценката на ключови фигури за необходимостта от допълнителни познания необходими за разработването и прилагането на местни политики за устойчиво развитие. Резултатите от това експресно проучване показаха, че администрацията и Общинския съвет имат нужда от обучение, което да повиши капацитета им за изготвяне и осъществяване на успешни координирани общински политики за устойчиво развитие. В случая капацитетът се разглежда като съвкупност от знания и умения за: (а) изработване на общински стратегически документи, вкл. на планове за развитие, (б) тяхното систематично наблюдение, контрол и оценка на изпълнението и на въздействието, (в) разработването и прилагането на механизми за координация на политиките с други ключови заинтересовани страни, (г) успешни комуникации с тези страни, но и между самата администрация и Общинския съвет с оглед постигането на консенсус относно общинските политики.

От друга страна, при подготовката на проектното предложение, представители на втората целева група  ясно идентифицираха интереса си от допълнителни знания и умения, свързани с подходи и механизми за успешно формиране и изпълнение на местни политики при прилагане на принципите на прозрачност, координираност и партньорство с други заинтересовани страни и най- вече – с органите за местно самоуправление.

Не на последно място, самото местно население е заинтересовано и има нужда от компетентни органи за местно самоуправление и граждански структури, които да са максимално прозрачни и отворени за партньорство при изготвянето и реализацията на местните политики съобразно и с неговите (на населението) разумни потребности и интереси.

Принос на проекта за удовлетворяване на потребностите на целевите групи

Идентифицираните проблеми, които по същество се явяват потребности на администрацията, Общинския съвет и на гражданските структури, залегнаха в концепцията и дизайна на предлагания проект и определиха съдържанието на неговите дейности с оглед постигането на резултати, отговарящи на нуждите на целевите групи. Всяка от дейностите включва поддейности, които са фокусирани върху осигуряване на съответните резултати за удовлетворяване потребностите на целевите групи, а именно:

Основните дейности по проекта, свързани с набирането и анализ на информация за местното социално-икономическо развитие, оценката на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013 г., с изготвянето на правила за мониторинг на изпълнение на общински политики, с провеждането на обучение по стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълнението на политики, методи за анализ и оценка на данни и политики и управление на проекти и комуникационни умения, като цели, съдържание и очаквани резултати са планирани по начин, който да отговори на идентифицираните потребности на двете целеви групи от по- добър капацитет, от оптимални условия за стратегическо планиране, управление и координираност в политиките и (в крайна сметка) да осигури постигането на целите на проекта.  

Проектът освен това предвижда: конкретно проучване на потребностите и очакванията на населението и бизнеса, с които впоследствие да се свържат социално- икономическото развитие и политиките на общината; обществени обсъждания на резултатите от проведените анализи и изследвания с оглед приоретизиране на целите и насоките за стратегическо развитие на общината, което да осигури пряко участие (и овластяване) на населението и други местни заинтересовани страни, с оглед подобрена прозрачност и координираност на местните политики.

Baner Mezdra