Дейности по проекта

Организацията на дейностите по проекта е съобразена с ролята на общината при неговото управление. От една страна тя трябва да създаде условия за качествено и ефективно изпълнение на проекта, а от друга – да участва активно и да координира дейностите, които се реализират от изпълнители, избрани чрез публични поръчки. Следвайки тази логика са предвидени две големи групи дейности, които съдържат поддейности. В допълнение, съгласно добрите управленски практики, е предвидена една заключителна дейност, в рамките на която ще се оценят постигнатите резултати, ще се окомплектоват, архивират и адаптират всички изготвени документи, така че да се създадат условия за тяхното използване в бъдеще.

Наименование на дейността
Дейност I: Създаване на организация за управление на дейностите по проекта
Описание на дейността
Изпълнението на тази дейност е обособено в четири поддейности.  
Поддейност I.1. Организационен старт на проекта
Срок за изпълнение: до 1 месец след началото на проекта
В рамките на тази поддейност ще се легитимира със заповед на кмета на Община Мездра екипът за организация и управление на проекта. Този екип включва шест човека: ръководител, счетоводител, технически сътрудник, координатори: „Обществени поръчки”, „Информация и публичност”, „Проучвателни и аналитични дейности” (за повече подробности вж. т.4-в от Формуляра за кандидатстване).
Екипът за управление на проекта ще изготви: а) система за вътрешен мониторинг, контрол и докладване, б) подробен работен график на задачите и дейностите по проекта, срокове и отговорници и в) механизъм на взаимодействие и координация между членовете на екипа по проекта.
Екипът за управление на проекта ще се събира на ежемесечни срещи, които са част от процеса по оперативно наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите (за повече подробности вж. т. 6 по-долу).
Със заповед на кмета ще се създаде и специална Експертна група към проекта (за повече подробности вж. т. 6 по-долу).
Екипът за управление на проекта ще организира официална церемония за откриване на проекта, финансиран по ОПАК 2007-2013 г. На церемонията ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни. Ще бъде изготвено прессъобщение за представянето на проекта, което да бъде публикувано в различни медии и ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност.
Поддейност I.2. Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител за разработване на документации за провеждане на три тръжни процедури
Срок за изпълнение: до края на 2-ри месец от началото на проекта.
Екипът за управление на проекта ще разработи документация и ще покани поне трима участници, които да представят техническа и финансова оферта, за участие в обществени поръчки за избор на изпълнител на разработване на документации за провеждане на следните 3 обществени поръчки:   
1. Изпълнител за договора за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”. Предвижда се това да бъде открита процедура по реда на ЗОП.
2. Изпълнител за дейностите по информация и публичност съгласно изискванията на чл. 2 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)  - събиране на три оферти.
3. Одитор по проекта съгласно чл. 2, НВМОП  - събиране на три оферти.
Изборът на изпълнители ще се осъществи от комисия, съставена от представители на общината, вкл. един юрист. С избрания изпълнител на всяка обществена поръчка ще се сключи договор.   
Поддейност I.3. Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители за трите обществени поръчки:
1. Изпълнител на договора за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”.
2. Изпълнител на дейностите по информация и публичност.
3. Одитор на проекта.
Срок за изпълнение: подписване на договора с избрания изпълнител по поддейност I.2. и изработване на трите документации - до края на 3-ти месец от проекта
Тръжната документация ще се разработва от избрания изпълнител в поддейност I.2. Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на изпълнителя, ще организира процедурно избора на изпълнител по трите обществени поръчки и ще участва в оценителната комисия.
В техническите спецификации предвиждаме да бъдат включени следните минимални изисквания:
А. За Изпълнител за договора за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”:
1. Изготвяне на анализ на заинтересованите страни.
2. Набиране на информация за периода 2005-2010 г. за целите на актуализацията/ разработването на Общински план за развитие.  
3. Създаване на база данни със събраната информация.
4. Провеждане на представително социологическо проучване на населението в Община Мездра за набиране на информация за оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 година, както и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети.
5. Провеждане на три фокус групи с представители на бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация относно изпълнението на настоящия план за развитие, идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети.
6. Извършване на оценка на текущия Общински план за развитие 2007-2013 година.  
7. Изготвяне на анализите, необходими за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година, и за разработване на общински план за развитие за следващия планов период, вкл. изготвяне на SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки).
8. Информиране и консултиране с обществеността на изготвените оценка на общинския план и разработените аналитични документи.  Отразяване на получените становища и изготвяне на окончателна версия на разработените документи.
9. Разработване и предоставяне на Възложителя за въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики.
10. Провеждане на обучение (тридневни семинари) на общински служители и представители на НПО по стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълнението на политики, методи за анализ и оценка на данни и политики и управление на проекти и комуникационни умения.
Б. За Изпълнител на дейностите по информация и публичност:
1. Изготвяне на интернет страница на проекта за информиране и консултиране на обществеността, отправяне на покани и др.
2. Организиране на регулярни представяния и обществени обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани лица/страни и популяризиране на проекта;
3. Публикуване на информация за проекта в местните медии;
4. Изготвяне на рекламни материали;
1. Организиране на официална церемония за закриване на проекта, финансиран по ОПАК 2007-2013 г., която да бъде отразена в местните медии.
В. За Одитор на проекта:
1. Осъществяване на текущ одитен контрол и консултации на екипа по проекта относно спазването на нормативните изисквания за допустимост на разходите.
2. Изготвяне на одитен доклад.
Поддейност I.4. Провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки, описани в поддейност IІ.1. В рамките на тази поддейност ще се получат и оценят  офертите на кандидатите за изпълнители на обществени поръчки. С избраните изпълнители ще се сключат договори.
Срок за изпълнение:
o    За избор на Изпълнител за договора на „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” – продължителност 2 месеца (до края на петия месец на проекта).
o    За избор на Изпълнител за дейностите по информация и публичност – продължителност един месец (до края на четвъртия месец от проекта).
o    За избор на Одитор по проекта - продължителност един месец (до края на четвъртия месец от проекта).
Шестият месец е оставен свободен, ако има обжалвания за процедурата по ЗОП. През него ще започне изпълнението на дейностите по другите две обществени поръчки, както и по първата, ако няма обжалвания.
Обосновка на дейността

Тази дейност създава рамките за качествено управление на изпълнението на проекта. Успешната му реализация зависи до голяма степен от умението на екипа да осъществи ефективно възлагане на осъществяването на предвидените дейности на изпълнители, притежаващи висока квалификация, богат опит и необходимия капацитет.
Дейност I. създава необходимите предпоставки за изпълнението на следващата дейност по проекта и със самото това – за постигането на неговите две специфични цели, визиращи създаването на предпоставки за успешно изготвяне, мониторинг и оценка на документи и на условия за по-голяма координация и по-добро партньорство при формирането и провеждане на политики. От своя страна, специфичните цели на проекта са формулирани така, че тяхното постигане на допринесе за постигането на целите на процедурата.
Възлагането на основната част от дейностите по проекта на един външен изпълнител има следните преимущества: а) ще се постигне много по-силна обвързаност на изпълняваните дейности, б) контролът върху изпълнението на обществената поръчка от страна на екипа на проекта ще бъде много по-съществен и ефективен; в) изпълнителят ще има много по-силен ангажимент (commitment) към успешната реализация на проекта; г) по-време на реализацията на аналитичната и оценъчната част изпълнителят ще набере значителна по обем информация, която той ще използва за информиране и консултиране на заинтересованите страни, мониторинг, обучение и др. И накрая, но не на последно място – така се спазват изискванията на ЗОП в това отношение.

Очаквани резултати

1. Легитимиран екип за организация и управление на проекта
2. Изготвена система за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта
3. Изготвен подробен работен график на задачите и дейностите по проекта, срокове и отговорници
4. Създадена Експертна група
5. Избран изпълнител на разработване на документации за провеждане на 3 тръжни процедури
6. Изработени документации за провеждането на посочените три обществени
поръчки.
7. Проведени процедури и избрани изпълнители за посочените три обществени поръчки  

Наименование на дейността

Дейност II. Реализация на дейностите, възложени чрез обществени поръчки на външни изпълнители

Описание на дейността

Активното участие на екипа на проекта/ бенефициента в реализацията на обществените поръчки е ключово, тъй като създава предпоставки за успешно изпълнение на дейностите и постигане на поставените цели. В тази връзка, в рамките на всяка поддейност, са представени и механизмите за координация и контрол от страна на общината.  
Поддейност II.1. Реализация на дейностите, възложени в обществената поръчка за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”
По отделни задачи функциите на двете страни са както следва:
1. Изготвяне на анализ на заинтересованите страни
Срок за изпълнение: 1 месец след подписване на договора за ОП или до края на 7-ми месец от проекта.
Изпълнител: Изготвяне на анализ на заинтересованите страни, който да включва идентифициране на всички заинтересовани субекти и изясняване на тяхното отношение и възможно влияние върху разработването и прилагането на политики на общинско ниво.
ЕУП: Оказване на съдействие при идентифициране на заинтересованите страни и тяхното влияние. Одобряване на изготвения анализ – ЕУП (технологията за одобрение на изготвен документ за всички дейност е еднаква – изпълнителят предава вариант на ЕУП; ЕУП, самостоятелно или с определени членове на ЕГ, се запознава с материала, провежда дискусии за съгласуване на позициите си и предоставя становището си на изпълнителя.
ЕГ: Одобряване на изготвения анализ

2. Набиране на информация за периода 2005-2010 г. за целите на актуализацията/ разработването на Общинския план за развитие
Срок за изпълнение: 1-2-ри месец след подписване на договора за обществената поръчка или през 7-8-ми месец от проекта
Изпълнител: Набиране на информация за периода 2005-2010 г. в следните области (примерен, неизчерпателен списък): икономическо развитие, техническа инфраструктура, демографско развитие, доходи, пазар на труда, образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др.  Освен статистическа информация, изпълнителят ще проучи максимално широк набор от документални източници – проекти, стратегически и политически документи, доклади, анализи и др., които имат отношение към предмета на обществената поръчка. Анализ на количеството и качеството на набраната информация. Ако по време на анализа се установи, че не е възможно да се съберат данни за даден(и) показатели(и) или такава не е налична, изпълнителят трябва да предложи на Възложителя методика за извършване на съответния анализ.  
ЕУП: Оказване на съдействие за набиране на необходимата информация
ЕГ: Разглеждане и приемане на изготвените материали  

3. Създаване на база данни със събраната информация
Срок за изпълнение: 3-ти месец след подписване на договора за ОП или  през 9-ти месец от проект
Изпълнител: Разработване на структура на базата данни, която да позволява лесното й използване и актуализиране от общинската администрация. Създаване на базата от данни.  
ЕГ: Одобрение на предложената структура
ЕУП: Пилотно тестване на базата данни

1. Провеждане на три фокус групи с представители на бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация (общо около 30 души) относно изпълнението на настоящия план за развитие и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети.
Срок за изпълнение: 3-4-ти месец след подписване на договора за ОП или през 9-10-ти месец от проекта
Изпълнител: Изготвяне на извадка, разработване на въпроси, обработване и анализ на получените резултати.
ЕГ: Одобрение на въпросите и резултатите от анализа

2. Провеждане на представително социологическо проучване на населението в Община Мездра за набиране на информация за оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 година и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети.
Срок за изпълнение: 4-5-ти месец след подписване на договора за ОП или през 10-11-ти месец от проекта
Изпълнител: Изготвяне на представителна извадка, разработване на анкетна карта, обработване и анализ на получените резултати. Чрез това проучване трябва да се набере информация за състоянието на местните услуги, удовлетвореност и информираност за тях; идентифициране на проблемите в общината и тяхната приоритизация; проучване на общественото мнение за адекватността на направените изводи в SWOT анализа на действащия общински план; оценка на населението за адекватността на  формулираните цели в действащия план за развитие и тяхната приоретизация, съществуващи проблеми и потребности/очаквания/намерения на населението и др.
ЕГ: Одобрение на анкетната карта и резултатите от анализа

3. Извършване на оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на базата на набраната информация в предходните дейности  
Срок за изпълнение: 5-6-ти месеца след подписване на договора за ОП или през 11-12-ти месец на проекта
Изпълнител: Оценката ще бъде изготвен въз основа на получената количествена и качествена информация, набрана в резултат от изпълнението на предходните дейности. При необходимост тя ще бъде доработена съобразно бележките на ЕГ.
ЕГ: Обсъждане и одобрение на изготвената оценка

4. Изготвяне на анализите, необходими за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки)
Срок за изпълнение: 6-7-ти месец след подписване на договора за ОП или през 12-13-ти месец от проекта
Изпълнител: Анализите ще бъде изготвени въз основа на получената количествена и качествена информация, набрана в резултат на изпълнението на предходните дейности.
ЕГ: Одобрение на изготвените анализи  

Информиране и консултиране с обществеността на изготвените оценка на общинския план и разработените аналитични документи. Отразяване на получените становища и изготвяне на окончателна версия на разработените документи.
Срок за изпълнение: 8-9-ти месец след подписване на договора за ОП или през 14-15-ти месец от проекта
Изпълнител: Разработените материали ще се публикуват на интернет страницата на проекта (която ще бъде разработена от изпълнителя на дейностите за информация и публичност) и ще даде възможност за изпращане на мнения/ становища в рубриката „Форум”. Ще се организират обществени обсъждания и дискусии със заинтересованите страни. Получените становища ще бъдат анализирани и обсъдени с екипа на проекта и, където е подходящо, инкорпорирани в разработените документи.
ЕУП: Участие в  обществени обсъждания и дискусии със заинтересованите страни. Обсъждане с изпълнителя на получените становища. Одобрение на окончателна версия на разработените документи.

9. Разработване и предаване на Възложителя за въвеждане на правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики.
Срок за изпълнение: 8-9-ти месец след подписване на договора за ОП или през 14-15-ти месец от проекта. Правилата се обсъждат от ОС и въвеждат в рамките на следващите два месеца
Изпълнител: Правилата за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг на политики от общинската администрация.
ЕУП: Предоставяне на вътрешна за общината информация, необходима за изготвяне на правилата. Предоставяне на правилата за мониторинг на изпълнението на политики на кмета и на председателя на Общинския съвет. Общинският съвет приема правилата за въвеждане.
ЕГ: Одобрение на изготвения материал

10. Провеждане на обучение на общински служители и НПО по стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълнението на политики, методи за анализ и оценка на данни и политики и управление на проекти и комуникационни умения
Срок за изпълнение: 9-10-ти месец след подписване на договора за ОП или през 15-16-ти месец от проекта
Изпълнител: Разработване на обучителните материали, логистично организиране на семинарите, провеждане на семинарите. Предвижда се и трите семинара да бъдат тридневни и в тях да участват по 25 представители на общинската администрация и общинския съвет и на местни НПО. Изготвяне на отчет за проведените обучения.
ЕУП: Привличане на участници в семинарите
ЕГ: Одобряване на учебното съдържание

Поддейност II.2. Реализация на дейностите, възложени в обществената поръчка за информация и публичност
Реализацията на дейностите за осигуряване на информация и публичност логично трябва да бъдат представени в рамките на тази Дейност II, но с цел спазване на изискванията на Формуляра за кандидатстване са представени в отделна таблица след описанието на основните дейности.

Поддейност II.3. Реализация на дейностите, възложени в обществената поръчка за извършване на външен одит на проекта
Срок за изпълнение: в периода от 5-ти до 16-ти месец от началото на проекта.
Тази дейност ще се осъществява през цялото време на проекта (след избора на одитора), а не само при неговото приключване.
Изпълнител: Одиторът ще установява дали разходите са:
-    законосъобразни;  
-    извършени за дейности, избрани съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПАК и конкретизирани в настоящите Насоки за кандидатстване;
-    извършени от бенефициент, посочен в Оперативната програма, и допустим по настоящата процедура;
-    извършени срещу необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство;
-    заложени в договора/ заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК;
-    действително извършени и платени през периода на допустимост на разходите – след 1 януари 2007 г.;
-    отразени в отделна счетоводна партида и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
-    изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и по-специално със ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му;
-    не са финансирани от друг източник от националния бюджет, бюджета на Европейските общности или друга донорска програма.
В резултат от дейността си избраният одитор ще изготви одитен доклад. В допълнение той ще прави текущ одитен контрол и консултации на екипа по проекта относно спазването на нормативните изисквания.
ЕУП: Консултиране на проектните разходи с избрания  външен изпълнител, приемане на одитния доклад.

Обосновка на дейността

Избраният подход на реализацията на тази дейност чрез възлагане на външен изпълнител и активно участие на бенефициента ще доведе до: а) качественото и ефективното й изпълнение, б) укрепване на капацитета на общинската администрация в областта на стратегическото планиране, вкл.  мониторинг и контрол на изпълнението на проекти и политики, развитие на аналитични умения, работа със заинтересовани страни  въз основа на прякото си участие в изпълнението на поддейностите (обсъждане и приемане на резултатите на изпълнителите) и чрез участието си в обучителните семинари.
По отношение на одита на проекта, въпреки че тази дейност е задължителна при проекти на стойност над 200 000 лева, то привличането на външен одитор ще подпомогне значително спазването на изискванията на оперативната програма относно осъществяваните разплащания и коректното и точно водене на документация.
Начинът на изпълнението на дейността ще доведе до постигане на двете специфични цели на проекта, което ще подпомогне реализирането на целите на процедурата.

Очаквани резултати

8. Изготвен анализ на заинтересованите страни.
9. Създадена база данни с информация, необходима за актуализация/ разработване на общинския план и други стратегически документи.
10. Извършено социологическо проучване на мнението на гражданите, бизнеса, структури на гражданското общество и общинската администрация относно изпълнението на настоящия план за развитие, както и за идентифициране на проблеми и приоритети на развитието.
11. Извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г., която отчита мнението на заинтересованите страни.   
12. Изготвени анализи, необходими за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки), които отчитат мнението на заинтересованите страни.   
13. Разработени и въведени правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики.
14. Обучени общински служители и представители на НПО по стратегическо планиране, вкл. мониторинг и оценка на изпълнението на политики, по методи за анализ и оценка на данни и политики и по управление на проекти и комуникационни умения.  
15. Проведени одитни консултации на екипа по проекта относно спазването на нормативните изисквания за допустимост на разходите.
16. Изготвен одитен доклад при приключване на проекта.

Наименование на дейността

Дейност III. Приключване на проекта

Описание на дейността

По време на последния месец от осъществяване на проекта Екипът за управление на проекта ще осъществи всички дейности, свързани с неговото приключване, които включват:
-    Изготвяне на окончателния доклад в съответствие с Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, окомплектован с всички съпътстващи документи;
-    Архивиране на материалите по проекта по начин, гарантиращ спазване на изискванията за последващ контрол и мониторинг на изпълнението на проекта от отговорните институции;
-    Създаване на база данни, включваща цялата информация, която общината би могла да използва при реализацията на последващи проекти;
-    Списък на организации и експерти, работили по проекта;
-    Адаптиране на изготвените модели, свързани с финансово икономическите анализи за целите на планирането и разработването на последващи проекти.
През 17-ти месец не са планирани дейности. Той е оставен за резерв, ако се наложи забавяне по непредвидени причини на изпълнението на дейностите по проекта.

Обосновка на дейността

Дейността е стандартна за завършването на всеки проект.
Включването в графика за изпълнение на проекта на дейностите по приключване на проекта позволява предварителното планиране и точно спазване на изискванията за архивиране и съхранение на информацията в двата ясно разграничими етапа:
-    изпълнение на проекта;
-    съхранение на изготвените материали по начин, позволяващ тяхното последващо използване, мониторинг и контрол.
Тази заключителна дейност гарантира устойчивост на създадените предпоставки за успешно изготвяне, мониторинг и оценка на документи за стратегическото развитие на общината – специфична цел 1.

Очаквани резултати

23. Нормално приключване на изпълнението на проекта, в съответствие с добрите практики за управление на проект

Наименование на дейността

Дейности за информация и публичност - Поддейност II.2. Реализация на дейностите, възложени в обществената поръчка за информация и публичност

Описание на дейността

Дейностите за информация и публичност са насочени към осигуряване на информация и публичност относно постигане на целите и резултатите на проекта и финансирането му по ОПАК от ЕСФ.  
Срок за изпълнение: периодът от 5-16-ти месец от началото на проекта
Изпълнител: Задълженията на изпълнителя са:
1. Изготвяне на интернет страница на проекта, която ще бъде част от официалната страница на общината – www.mezdra.bg. Тази страница ще се използва за: а) информиране обществеността за проекта, б) провеждане на онлайн дискусии и обществени обсъждания, които са свързани най-вече с реализацията на ОП за „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”, в) отправяне на покани за участие в събития по проекта. Сайтът ще бъде изготвен съгласно всички изисквания за осигуряване на информация и публичност.
2. Организиране на регулярни представяния и обществени обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани лица/страни и популяризиране на проекта.
3. Публикуване на информация за проекта в местните медии.
4. Изготвяне на рекламни материали:
•  дипляни, 1000 бр. – 500 бр. в началото на проекта с информация за целите и очакваните резултати по проекта и 500 бр. в края на проекта с информация за постигнати резултати по проекта, съдържащи и снимков материал от проведени събития. Дипляните ще съдържат всички необходими реквизити за информация и публичност, посочени в Приложение 13.
•  плакати, 1000 бр., популяризиращи проекта. Плакатите ще съдържат всички необходими реквизити за информация и публичност, посочени в Приложение 13.
•  химикалки, 1000 бр. и чаши, 300 бр., които съдържат всички или някои от следните реквизити: флага на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” и името на проекта.
•  банери, 4 бр., които съдържат: флага на ЕС и думите Европейски съюз, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” и името на проекта, популяризиращи проекта;
5. Организиране на официална церемония за закриване на проекта, финансиран по ОПАК 2007-2013 г., която ще бъде отразена в местните медии. На церемонията ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани лица/ страни.
ЕУП: ще участва в обсъждането на дизайна и съдържанието на интернет страницата, както и на всички информационни материали и събития. Той също ще следи дали другите изпълнители на обществени поръчки спазват изискванията за информация и публичност, описани в Приложение 13.

Обосновка на дейността

Тази дейност има хоризонтален характер и подпомага предвидените в проекта цели, дейности и постигнати резултати да получат широка публичност. Тя допринася и за постигането на специфична цел 2 на проекта, визираща подобряване на координацията и партньорството при провеждане на местни политики.

Очаквани резултати

17. Изготвена и поддържана интернет страница на проекта
18. Организирани представяния и обществени обсъждания на постигнатите резултати от проекта с цел отчитане на мнението на всички заинтересовани страни и популяризиране на проекта
19. Публикувана информация за проекта в местните медии
20. Изготвени и разпространени рекламни материали
21. Организирана официална церемония за закриване на проекта
22. Спазени задълженията за осигуряване на информация и публичност за всички произведени материали по проекта

Baner Mezdra