Провеждане на фокус групи

Във връзка с Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра на 12 и 13 февруари 2013 г. бяха проведени три фокус групи с представители на общинската администрация, гражданското общество и местния бизнес в община Мездра.
На фокус групите бяха поканени с официални писма – покани представители на общинската администрация, гражданското общество и местния бизнес, както и членовете на експертната група по проекта и други заинтересовани лица. Тематиката на фокус групите беше съсредоточена към "Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие”.

Модератори на фокус групите бяха членове на екипа на Консорциум «Мездра консулт 2012» ДЗЗД:

 

  • модератор на фокус групата с общинската администрация - Експерт Прогнозни изследвания и статистически анализи: ст.н.с. д-р Юлия Спиридонова.
  • модератор на фокус групата с представителите на НПО - Експерт „Регионално развитие и регионална политика”: Д-р доцент Илия Копралев,
  • модератор на фокус групата с представители гражданското общество и местния бизнес - Експерт Прогнозни изследвания и статистически анализи: ст.н.с. д-р Стойко Дошеков.

След проведени дискусии и анкетно проучване сред участниците се изготвиха анализи, които обобщават резултатите от проведените фокус групи с представители на общинската администрация, местния бизнес и неправителствени организации относно изпълнението на настоящия план за развитие и за идентифициране на проблеми и бъдещи приоритети.

Baner Mezdra