Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/mezdrabg/public_html/opak/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/mezdrabg/public_html/opak/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/mezdrabg/public_html/opak/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Осигуряване на трайно въздействие върху целевите групи

Осигуряване на трайно въздействие върху целевите групи

Проектът може да бъде определен като устойчив, тъй като генерира резултати, които ще бъдат ползвани от целевите групи и след приключване на проектните дейности. Модулната структура на дейностите и дългосрочният хоризонт на голяма част от резултатите, свързани със създаването на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надграждани индивидуално, като станат част от дейността на общината, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото й развитие, насочено към потребностите и интересите на местното население. В по- краткосрочен хоризонт, непосредствените резултати от проекта ще могат пряко да се използват от общината при актуализацията на плана й за развитие до 2013 г. и при подготовката на плана за развитие през следващия седемгодишен период (до 2020 година).

Първата целева група на проекта включва служители в администрацията на общината и общински съветници. Няколко са основните въздействия с траен ефект върху тази целева група, а именно:

  • Най- доброто управление е информираното управление, базирано на знанието. Развитието и поддържането (след приключването на проекта) на информационно- технически условия, изразяващи се в създадената електронна база от данни за общината, аналитични документи за нейното социално – икономическо развитие и за оценка на изпълнението на стратегически документи (напр. на плана на общината), методически правила за мониторинг на изпълнението на политики, надградени знания и умения в представители на администрацията и ОС по стратегическо планиране и оценки на прозрачни, ефективни и координирани местни политики. Това се постига чрез прякото участие на около 135 представители на двете целеви групи в дейностите по проекта и чрез ползването на резултатите от тях. Така се постигат въздействия, които ще се капитализират чрез и във всеки един участник за да се изгради и реализира той като пълноценен експерт при формирането и осъществяването на местни политики в бъдеще. Това е важна предпоставка тези хора да се превърнат в реални „собственици” на резултатите, което е важна предпоставка за тяхната устойчивост във времето.
  • Участието на около 45 експерти от общинската администрация в управлението и реализацията на проекта ще съдейства за по- нататъшното изграждане на капацитет за управление на проекти, което има съществено значение за осигуряването на допълнителни финансови средства за подобряване дейността на администрацията и на законодателния орган на общината.

Втората целева група на проекта обхваща 75 представители на местни структури на гражданското общество. Основните въздействия с траен ефект върху тази целева група са свързани най- вече с резултати от тяхното участие в обучителните модули, което ще надгради специфичните им знания и умения за участие в стратегическото управление на общината съобразно потребностите на групите, които тези структури представляват; така се допринася и за равностойно участие на гражданските структури в управлението на общината. Ефективни и отговорни местни политики за развитие се осъществяват при постигане на добра координация и съгласуваност между интересите на основните заинтересовани страни: чрез социологическите изследвания, обществените обсъждания и информационните кампании проектът въвежда добри и устойчиви практики в това отношение, което осигурява положителното му, но и измеримо въздействие върху дългосрочните потребности на тази целева група.

Baner Mezdra